Algemene voorwaarden

 1. Op alle dienstverlening en service van en Au Care Dienstverlening BV , Au Care BV en Au Care Coöperatie UA (Hierna: Au Care) zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. De Algemene Voorwaarden van Au-Care staan vermeld op onze website www.aucare.nl .
 2. U verklaart alle gegevens naar waarheid te hebben verstrekt. Bij onwaarheden houdt Au Care zich het recht voor alle tot dan gemaakte en eventueel hieruit voortvloeiende kosten op u te verhalen.
 3. De afgesproken startdatum van de zorgverlener, zal door Au Care met inachtneming van een realisatie periode van gemiddeld 1 maand, als richtlijn doch niet als bindend worden beschouwd. Budgethouder / Opdrachtgever is de werkgever waarbij de zorgverlener in dienst is (tenzij zorgverlener in dienst is van Au Care of als ZZP-er start), al dan niet door de uitbesteding van de salarisadministratie aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De service van Au Care beperkt zich tot het overeengekomene. Au Care is nadrukkelijk géén thuiszorgorganisatie en erkent geen zorgplicht. De service van Au Care beperkt zich tot het samenbrengen van de zorgbehoevende en de zorgverlener en het begeleiden van dit proces.
 4. Indien u schade ondervindt als gevolg van het niet correct uitvoeren van werkzaamheden door Au Care, kunt u dit binnen 30 dagen na het ontstaan van de schade per aangetekende brief melden. Originele bewijsstukken (nota’s e.d.) van de schade dienen hieraan te zijn toegevoegd. Au Care kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen of schade voortvloeiend uit de verzorging, tewerkstelling of het verblijf van de zorgverlener in uw gezin. Denk hierbij ook b.v. aan overlijden, lichamelijk letsel, schade aan goederen en personen of het boven verwachting oplopen van (telefoon-) rekeningen e.d. Eveneens is Au Care niet verantwoordelijk voor de overeengekomen verblijfsperiode van de zorgverlener.
 5. Au Care is niet aansprakelijk voor enige regelingen en/of overeenkomsten dan wel rechten tussen u en de Sociale Verzekeringsbank, PGB en/of CIZ gerelateerde zaken of veranderingen / wijzigingen, al dan niet vanuit overheidswege, hieromtrent. Als budgethouder / opdrachtgever blijft u verantwoordelijk voor een tijdige betaling aan Au Care.
 6. De inzet van de zorgverleners via Au Care beperkt zich tot een ‘mantelzorg structuur’ i.s.m. de familie, direct betrokkenen en de zorgbehoevenden zelf . Deze inzet dient niet ter vervanging van enige specialistische (thuis)zorg en er mogen géén voorbehouden handelingen worden uitgevoerd door Au Care medewerkers.
 7. Zowel u, Au Care als de zorgverlener kunnen de samenwerking tussentijds opzeggen. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand. U kunt de zorgverlener echter nooit verplichten om per direct uw huis te verlaten tijdens de opzegtermijn. Au Care is niet verantwoordelijk voor eventuele schade welke uit het (voortijdige) vertrek van de zorgverlener, dan wel beëindiging van de samenwerking door een van de partijen, voortvloeit. Indien uw zorgverlener via een arbeidsovereenkomst via de SVB bij u in dienst is dan gelden de voorwaarden zoals vermeld in de arbeidsovereenkomst (modelovereenkomst SVB).
 8. Wanneer u binnen een week voor aankomst van de zorgverlener annuleert of de zorgverlener/ Au Care de reis al heeft geboekt of andere kosten heeft gemaakt, blijft u verantwoordelijk voor de kosten van annulering .
 9. Au Care zal bij vroegtijdig vertrek van de zorgverlener, voor zover van toepassing, haar uiterste doen om binnen redelijke termijn – en in overleg met alle partijen- een vervangende zorgverlener te zoeken. Au Care behoudt te allen tijde het recht, om met opgave van redenen waartegen geen bezwaar mogelijk is, niet over te gaan tot het bemiddelen / inzet van een vervangende zorgverlener.
 10. U verplicht zich bij opzegging tot het doorbetalen van één maand extra bemiddelingskosten / contractkosten, na einde overeenkomst, aan Au Care.
 11. Tenzij anders is overeengekomen dient u de krachtens de overeenkomst gefactureerde bedragen te voldoen binnen de op de factuur vermelde uiterste betaaldatum van 14 dagen na factuurdatum. Indien de Sociale Verzekeringsbank uw facturen voor u betaald dan dient u zorg te dragen voor een tijdige en correcte aanlevering van de facturen en gegevens bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U blijft ten aller tijden verantwoordelijk voor een correcte en tijdige betaling hiervan, ook bij een onvoldoende budget (PGB). Bij niet tijdige betaling is Au Care gerechtigd zonder tussenkomst van een rechter alle openstaande kosten ineens te vorderen aangevuld met herinneringskosten van maximaal € 25,- en alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15 % van de hoofdsom met rente, zulks met een minimum van € 150,-.
 12. De vergoeding voor de dienstverlening, bemiddelingskosten en / of servicekosten worden maandelijks aan u door Au Care gefactureerd. Au Care behoudt zich recht voor additionele kosten gerelateerd aan achterstallige betalingen in rekening te brengen. Kostprijsverhogingen als gevolg van veranderende wet- en regelgeving zullen worden doorbelast.
 13. U dient er op toe te zien dat bij vertrek van de zorgverlener, zij/hij zich zelf uitschrijft uit het GBA / bevolkingsregister (indien inschreven en zo ver van toepassing).
 14. Afspraken die met u schriftelijk zijn bevestigd en die deels of geheel ter vervanging zijn van de Algemene Voorwaarden zijn bindend.
 15. Aan de samenwerking tussen de bij u werkende zorgverlener en u ligt een arbeidsovereenkomst dan wel een overeenkomst van opdracht (tussen Budgethouder / Opdrachtgever of Au Care en de zorgverlener) ten grondslag. U dient het hierin gestelde respecteren. Niet nakoming hiervan door u levert een onrechtmatige daad op, als gevolg waarvan u gehouden bent de schade die hierdoor eventueel voor Au Care ontstaat, te vergoeden. Au Care behoudt zich het recht voor om de dienstverlenings-, service- / bemiddelingskosten aan te passen.
 16. Na het beëindigen van de (zorg)overeenkomst met Au Care, dan wel de (zorg)overeenkomst / overeenkomst van opdracht met Zorgverlener (ZZP), -en op welke wijze deze beëindiging dan ook plaatsvindt- is het Opdrachtgever én Zorgverlener niet toegestaan binnen 12 maanden na datum beëindiging een overeenkomst met elkaar aan te gaan – betaald dan wel onbetaald, direct of indirect via een andere partij – op straffe van een compensatie aan Au Care van €7.500 (zevenduizendvijfhonderd euro) exclusief BTW voor iedere maand (of deel daarvan) dat deze overtreding voortduurt.
 17. Op deze Algemene Voorwaarden is de Nederlandse wet van toepassing.